อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ 
 
อำนาจหน้าที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ
  • อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเฉพาะด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
โดยมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
 
  • งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ โดยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • การอำนวยการแก่นายอำเภอ ในกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
  • การประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบกฎหมายและการบริหารงานทั่วไป
  • การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินและบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • การประสานการอำนวยการกับส่วนราชการอื่นๆ ที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ 
  • การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort