วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 ต.ค. 2559 บร0023.1/ว4975 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา
25 ต.ค. 2559 บร0023.1/ว4974 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาแต่ละศาสนา
25 ต.ค. 2559 บร0023.1/ว4973 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และประจำปี 2557
25 ต.ค. 2559 บร0023.1/ว4972 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และประจำปี 2557
21 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว489 การปรับปรุงการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู/ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เลื่อนขั้น 1 ตุลาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
21 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว488 การปรับปรุงการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู/ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เลื่อนขั้น 1 ตุลาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
21 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว491 การดำเนินการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
21 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว490 การดำเนินการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยว (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
20 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4945 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ฯ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
20 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว4942 การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการหแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
20 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4922 การจัดเก้บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
18 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว4904 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป ผลผลิต : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
18 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว4892 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
18 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว481 ขอเชิญประชุม "การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เขตนครชัยบุริทร์" (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
18 ต.ค. 2559 บร0023.5/19279 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลตำบลสองชั้น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
17 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4878 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (เดือน กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
17 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว4876 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 จำนวน 3เดือน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
17 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว4874 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
17 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว19202 โครการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
17 ต.ค. 2559 บร0023.2/ว4872 แนวางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช ชี้มูลความผิด (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
17 ต.ค. 2559 บร0023.2/ว4823 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.2/ว4835 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4834 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว4832 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4826 การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพิ่มเติม (กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4825 การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพิ่มเติม (กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4827 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว479 การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือประชาชน (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว478 การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือประชาชน (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.2/ว4823 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ต.ค. 2559 บร0023.2/ว4822 แผนและมาตรการดำเนินโครงการจัดศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
12 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว474 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
12 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4800 การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
12 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว473 รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) เหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
11 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว4779 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
10 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4770 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกันยายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
7 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว4739 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท. (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
7 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว4746 การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
7 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว4747 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
7 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว469 แจ้งการปิดรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
7 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว468 แจ้งการปิดรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
7 ต.ค. 2559 บร0023.5/ว466 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
7 ต.ค. 2559 บร0023.3/ว465 ตัวอย่างโครงการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จัดสะอาด" ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
6 ต.ค. 2559 บร0023.2/ว4734 การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคบลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 19 วัน)
5 ต.ค. 2559 บร0023.2/ว4659 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน)