วันที่ เลขที่ เรื่อง
27 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว3542 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
27 ก.ค. 2559 บร0023.5/13432 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
27 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว3539 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
27 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว3543 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
25 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3474 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเผ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
15 ก.ค. 2559 บร 0023.3/ว 3402 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
15 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว322 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
15 ก.ค. 2559 บร 0023.5/612 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
14 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3377 ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
13 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว3332 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
12 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว315 โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
12 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว314 โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
11 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว313 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
11 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว312 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
7 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3250 ฝึกอบรมวิทยากรปั้นโอ่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 21 วัน)
4 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว294 การลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
4 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3211 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้านสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
4 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3210 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3095 ทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3193 การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3189 การดำเนินการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3176 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3173 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 27 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3169 ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSPE) (ประกาศมาแล้ว 27 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3172 การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 27 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3094 การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุฯ (ประกาศมาแล้ว 27 วัน)
27 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว3056 การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุปีะสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
27 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว278 สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet)โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
27 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว3044 การจัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming)บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
24 มิ.ย. 2559 บร0023.2/ว3013 การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง (ประกาศมาแล้ว 34 วัน)
23 มิ.ย. 2559 บร0023.5/11225 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 35 วัน)
23 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2976 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 35 วัน)
22 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2929 การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (ประกาศมาแล้ว 36 วัน)
21 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2887 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 (เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 37 วัน)
21 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2888 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 (เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 37 วัน)
20 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2914 การประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป้นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 38 วัน)
20 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2912 ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 38 วัน)
16 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2848 การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตรในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (ประกาศมาแล้ว 42 วัน)
16 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2845 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 42 วัน)
16 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว262 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 42 วัน)
16 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว261 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 42 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว256 โอนเงินค่าใบอนุญาตสุรา เดือนตุลาคม 2558-เดิอนเมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 44 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว257 โอนเงินค่าใบอนุญาตสุรา เดือนตุลาคม 2558-เดิอนเมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 44 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2790 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 44 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2791 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 44 วัน)