วันที่ เลขที่ เรื่อง
26 พ.ค. 2560 บร86302/280 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน อบต.สระบัว (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
24 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว2475 ประกาศกำหนดเขตท้องที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
24 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว2473 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
24 พ.ค. 2560 บร0023.5/ว2472 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
24 พ.ค. 2560 บร0023.5/ว2471 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
19 พ.ค. 2560 บร 0023.3/8628 การจัดตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต.บึงเจริญ และ ทต.โนนเจริญ) (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
19 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว2398 การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
19 พ.ค. 2560 บร 0023.3/ว2404 การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
19 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว2401 การติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
19 พ.ค. 2560 บร0023.1/ว2383 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท.ฯ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
19 พ.ค. 2560 บร0023.1/ว2382 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท.ฯ (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
18 พ.ค. 2560 บร0023.5/ว217 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อทป. (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
16 พ.ค. 2560 บร0023.5/ว2301 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
16 พ.ค. 2560 บร0023.5/ว2300 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
16 พ.ค. 2560 บร0023.2/ว2293 แจ้งผลการประชุมฯ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
15 พ.ค. 2560 บร0023.5/ว2267 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
15 พ.ค. 2560 บร0023.5/ว2266 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมฯ (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
15 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว2263 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
15 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว2262 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
15 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว212 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเบาวชนเพื่อการพัฒนาฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
15 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว211 การบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.ฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
15 พ.ค. 2560 บร0023.5/8144 การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2561 - 2563 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
11 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว209 เร่งรัด อปท. สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
11 พ.ค. 2560 บร0023.5/8119 ขอทำความตกลงเพื่อแก้ไขสัญญาจ้าง (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
11 พ.ค. 2560 บร00263.3/ว209 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
11 พ.ค. 2560 บร00263.3/ว209 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
9 พ.ค. 2560 บร 0023.3/ว208 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
9 พ.ค. 2560 บร 0023.3/ว207 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
9 พ.ค. 2560 บร0023.1/ว205 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
9 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว2159 การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
9 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว2158 การสำรวจจำนวนเรือตามแบบสำรวจเรือของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
9 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว2157 การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
8 พ.ค. 2560 บร0023.2/ว2153 แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 19 วัน)
4 พ.ค. 2560 บร0023.5/7694 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
4 พ.ค. 2560 บร0023.5/7691 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
4 พ.ค. 2560 บร0023.5/330 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
4 พ.ค. 2560 บร0023.5/ว198 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
3 พ.ค. 2560 บร0023.1/ว2098 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสารบรรณฯ (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
3 พ.ค. 2560 บร0023.2/ว2085 มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
3 พ.ค. 2560 บร0023.2/ว2084 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
2 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว1890 โครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) (ประกาศมาแล้ว 25 วัน)
2 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว196 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (ประกาศมาแล้ว 25 วัน)
2 พ.ค. 2560 บร0023.3/ว195 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (ประกาศมาแล้ว 25 วัน)
1 พ.ค. 2560 บร0023.5/7530 ขอทำความตกลงเพื่อแก้ไขสัญญาจ้าง (ประกาศมาแล้ว 26 วัน)
28 เม.ย. 2560 บร0023.3/ว2019 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 29 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort