วันที่ เลขที่ เรื่อง
26 ก.ย. 2559 บร0023.2/ว4548 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
26 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4543 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม
26 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4546 สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4542 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
26 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4231 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
23 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว17606 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
23 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว17606 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
22 ก.ย. 2559 บร0023.1/ว4444 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก้ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
22 ก.ย. 2559 บร0021.1/ว4443 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก้ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
22 ก.ย. 2559 บร0023.2/ว4515 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
22 ก.ย. 2559 บร0023.2/ว4516 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
21 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4498 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
21 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4495 การทอสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
21 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4496 ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
21 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4497 ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
20 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว430 ขอข้อมูลป่าชุมชน (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
20 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว429 ขอข้อมูลป่าชุมชน (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
19 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4442 บัญชีวัตกรรมไทย (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
19 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4440 การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
19 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4436 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
19 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4433 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
19 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4437 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนสิงหาคม 2559 ่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
19 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4438 รายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
19 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4425 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
16 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4405 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556และ2560 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
16 ก.ย. 2559 บร0023.2/ว4403 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
16 ก.ย. 2559 บร0023.2/ว4402 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
16 ก.ย. 2559 บร0023.2/ว4400 การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษฯ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
15 ก.ย. 2559 บร0023.2/ว4382 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
15 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4371 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
14 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4364 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
14 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว418 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายพ.ศ... (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
14 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว417 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายพ.ศ... (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
14 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4354 การดำเนินมาตรการให้ดวามช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
14 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4353 ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
14 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4352 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
14 ก.ย. 2559 บร0023.2/ว4351 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
13 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว410 แนวปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
13 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว409 แนวปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
13 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว405 การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Observation Survey:LOS) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
13 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว404 การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Observation Survey:LOS) (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
13 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว408 แจ้งโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนมิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
13 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว407 แจ้งโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนมิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
9 ก.ย. 2559 บร0023.3/ว4266 การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนสร้างเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการฯ งบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.ย. 2559 บร0023.5/ว4286 การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)