วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 พ.ค. 2559 บร0023.1/ว2431-2432 สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
24 พ.ค. 2559 บร0023.3/ว2403 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริมนม ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
18 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว207 แจ้งการจัดสรรค่าภาหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
18 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว208 แจ้งการจัดสรรค่าภาหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
17 พ.ค. 2559 บร0023.2/ว2322 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
16 พ.ค. 2559 บร0023.3/ว203 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ (นายกเทศมนตรีเมืองทั้ง 3 แห่ง) (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
16 พ.ค. 2559 บร0023.3/ว2294 ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
16 พ.ค. 2559 บร0023.3/ว2293 รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัย (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
16 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว2267 การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
16 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว2146 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
16 พ.ค. 2559 บร0023.3/ว202 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
12 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว2188 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
12 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว2187 รายงานยอดภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
10 พ.ค. 2559 บร0023.3/ว2185 การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
10 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว2156 ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
10 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว2155 การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
4 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว2072 การจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน)
2 พ.ค. 2559 บร0023.3/ว2087 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
2 พ.ค. 2559 บร0023.5/ว1731 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รายการสนับสนุนกรสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือน เมษายน 2559 และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน2559) (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
28 เม.ย. 2559 บร0023.2/ว2005 ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
28 เม.ย. 2559 บร0023.2/ว2003 ประกาศ ก.ท.จ. บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
27 เม.ย. 2559 บร0023.3/ว1992 การจัดทำแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 29 วัน)
25 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1908 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
25 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1907 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
25 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1909 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
25 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1867 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
25 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1867 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
22 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว179 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้สำหรับ งวดที่ 2/2559 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน)
22 เม.ย. 2559 บร0023.5/327 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้สำหรับ งวดที่ 2/2559 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 34 วัน)
20 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1843 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 36 วัน)
18 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1782 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (ประกาศมาแล้ว 38 วัน)
18 เม.ย. 2559 บร0023.2/ว1761 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน)
18 เม.ย. 2559 บร0023.2/ว1757 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) (ประกาศมาแล้ว 38 วัน)
18 เม.ย. 2559 บร0023.2/ว1758 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 38 วัน)
18 เม.ย. 2559 บร0023.5/308 กรมสรรพากรได้รับโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากร ประจำเดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2559 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 38 วัน)
12 เม.ย. 2559 บร0023.3/ว1755 การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (ประกาศมาแล้ว 44 วัน)
11 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1732 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
11 เม.ย. 2559 บร0023.5/275 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
11 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว158 การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
11 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1701 การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
11 เม.ย. 2559 บร0023.3/ว1728 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559ฯ (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
8 เม.ย. 2559 บร0023.3/ว 163 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 48 วัน)
5 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1634 แนวทางในการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน)
5 เม.ย. 2559 บร0023.5/ว1635 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ประกาศมาแล้ว 51 วัน)
5 เม.ย. 2559 บร0023.3/ว1640 การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 51 วัน)