วันที่ เลขที่ เรื่อง
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว100 แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการอบรมสัมมนาการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว99 แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการอบรมสัมมนาการเตรียมการประเมินคุณภาพฯ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว98 ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือที่สาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว97 ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือที่สาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว96 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว95 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว93 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
21 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว792 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
21 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว791 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
20 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว789 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
20 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว88 การจัดสอบวัดผลความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว769 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. (นายก อบจ.บุรีรัมย์ นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว767 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว766 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.2/ว762 การส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษฯ (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว760 การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว759 ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา (นายก อบจ.บุรีรัมย์ นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว757 ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ที่เกี่ยวข้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.2/3034 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อปท. (นายอำเภอโนนดินแดง) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.2/ว726 การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอหกลับเข้ารับราชการ (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว79 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว80 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว78 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว77 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว118 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการเงินการคลังมืออาชีพยุคใหม่" (นายก อบจ.บุรีรัมย์ นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว117 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการเงินการคลังมืออาชีพยุคใหม่" (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
14 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว82 ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว639 การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว640 การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.3/2672 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว72 ขอเชิญประชุมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.1/73 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว74 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว65 นิเทศและติดตามผลการบันทึกข้อมูลแผนสามปีในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการฯ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว64 นิเทศและติดตามผลการบันทึกข้อมูลแผนสามปีในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการฯ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว67 รายงานผลการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว66 รายงานผลการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว68 การขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว601 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว605 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว604 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.5/2496 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว64 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว63 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
8 ก.พ. 2560 บร0023.5/;587 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
 
 
   
 
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort