วันที่ เลขที่ เรื่อง
8 ธ.ค. 2559 บร0023.1/ว5849 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท.
8 ธ.ค. 2559 บร0023.2/ว5847 การคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีครัมย์
8 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5844 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
8 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว571 ข้อมูลการทำความตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว570 ข้อมูลการทำความตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5839 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงาสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560
8 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5812 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
7 ธ.ค. 2559 บร0023.2/22631 การแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5811 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5810 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5813 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5803 การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5800 การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.2/ว5785 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโสฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.5/22490 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5380 การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง "1ตำบล1แหล่งกักเก็บน้ำ" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5782 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5781 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.3/22471 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว564 การส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
2 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5753 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจราชการในหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
1 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5731 โครงการ"บ้านเวียงป่าเป้า..ปลอดภัยจากอัคคีภัย" (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
1 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5732 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
1 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5734 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
29 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว555 การลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม U-report (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
29 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว554 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School:LSS)" (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
29 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว554 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School:LSS)" (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
28 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5615 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว553 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5627 แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5628 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5630 การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5632 การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.4/ว552 แจ้งรายรหัสผู้ใช้งานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับรหัส (ประกาศมาแล้ว 13 วัน)
24 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว548 การจัดประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับประถมฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
24 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว549 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
24 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว551 ขอรับความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมสร้างตุณธรรม จริยธรรมฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
24 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว550 ขอรับความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมสร้างตุณธรรม จริยธรรมฯ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
23 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5581 การคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
23 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5582 การคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
23 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5566 การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.2/21709 แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5561 กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5559 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว545 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)