วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3094 การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุฯ
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3095 ทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3193 การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดประจำปีงบประมาณ 2559
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3189 การดำเนินการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3176 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3173 การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3169 ระบบรายงานการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSPE)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3172 การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว3056 การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุปีะสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
27 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว278 สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet)โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
27 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว3044 การจัดทำระบบยับยั้งการจราจร (Traffic Calming)บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
24 มิ.ย. 2559 บร0023.2/ว3013 การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
23 มิ.ย. 2559 บร0023.5/11225 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
23 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2976 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
22 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2929 การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (ประกาศมาแล้ว 8 วัน)
21 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2887 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 (เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
21 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2888 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 (เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
20 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2914 การประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป้นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
20 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2912 ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
16 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2848 การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตรในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
16 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2845 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
16 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว262 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
16 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว261 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2559 (ประกาศมาแล้ว 14 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว256 โอนเงินค่าใบอนุญาตสุรา เดือนตุลาคม 2558-เดิอนเมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว257 โอนเงินค่าใบอนุญาตสุรา เดือนตุลาคม 2558-เดิอนเมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2790 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2791 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2792 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
14 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2775 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน พฤษภาคม2559 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
10 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2751 โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และการแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงิน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื่่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 20 วัน)
8 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว245 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ เพื่อนำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน)
8 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว244 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ เพื่อนำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน)
8 มิ.ย. 2559 บร0023.2/ว2699 แจ้งแก้ไขประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 22 วัน)
7 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2690 การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
7 มิ.ย. 2559 บร0023.2/- แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดปราณบุรี (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
6 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2249 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยฯ (ประกาศมาแล้ว 24 วัน)
3 มิ.ย. 2559 บร0023.5/ว2586 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 27 วัน)
2 มิ.ย. 2559 ที่บร0023.3/ว2607 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
2 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2608 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
2 มิ.ย. 2559 บร0023.3/2606 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสิรมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
2 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว2602 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์แห่งประเทศไทย ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
2 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว231 การรณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการกีฬาของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
2 มิ.ย. 2559 บร0023.3/ว230 การรณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการกีฬาของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
1 มิ.ย. 2559 บร0023.5/429 กรมสรรพากรได้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากร ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 29 วัน)
1 มิ.ย. 2559 บร0023.2/ว2515 แจ้งแก้ไขประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (ประกาศมาแล้ว 29 วัน)