วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 ส.ค. 2559 บร0023.3/789 ขอเชิญเข้ารับการตรวจสอบการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
29 ส.ค. 2559 บร0023.3/ว384 ขอเชิญเข้ารับการตรวจสอบการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
26 ส.ค. 2559 บร0023.3/ว4039 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
26 ส.ค. 2559 บร0023.3/ว4038 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
25 ส.ค. 2559 บร0023.3/ว4032 การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
25 ส.ค. 2559 บร0023.3/ว4033 การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
23 ส.ค. 2559 บร0023.3/ว3986 เห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
19 ส.ค. 2559 บร0023.5/ว3889 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
18 ส.ค. 2559 บร0023.5/ว3893 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
18 ส.ค. 2559 บร 0023.3/715 ขอเชิญเข้ารับการตรวจสอบการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
18 ส.ค. 2559 บร 0023.3/ว 374 ขอเชิญเข้ารับการตรวจสอบการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
17 ส.ค. 2559 บร0023.2/3874 ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ และ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
17 ส.ค. 2559 บร0023.5/ว3894 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 4)ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกรกฏาคม 2559 ่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
17 ส.ค. 2559 บร0023.5/14792 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
17 ส.ค. 2559 บร 0023.3/ว 3888 ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
16 ส.ค. 2559 บร0023.5/371 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2559 ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
16 ส.ค. 2559 บร0023.5/ว372 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2559 ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
11 ส.ค. 2559 บร0023.3/ว364 ข้อสั่งการในการประชุม Web Conference เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
5 ส.ค. 2559 บร0023.5/ว3691 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
5 ส.ค. 2559 บร0023.5/13912 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
5 ส.ค. 2559 บร0023.5/ว3703 การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
5 ส.ค. 2559 บร 0023.5/ว3704 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
5 ส.ค. 2559 บร0023.5/13959 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 23 วัน)
27 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว3542 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 32 วัน)
27 ก.ค. 2559 บร0023.5/13432 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 32 วัน)
27 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว3539 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 32 วัน)
27 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว3543 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 32 วัน)
25 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3474 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเผ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปี 2559 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน)
15 ก.ค. 2559 บร 0023.3/ว 3402 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 44 วัน)
15 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว322 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 44 วัน)
15 ก.ค. 2559 บร 0023.5/612 แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 44 วัน)
14 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3377 ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
13 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว3332 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 46 วัน)
12 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว315 โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 47 วัน)
12 ก.ค. 2559 บร0023.5/ว314 โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 47 วัน)
11 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว313 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 48 วัน)
11 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว312 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ประกาศมาแล้ว 48 วัน)
7 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3250 ฝึกอบรมวิทยากรปั้นโอ่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 52 วัน)
4 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว294 การลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 55 วัน)
4 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3211 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้านสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 55 วัน)
4 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3210 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 55 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3095 ทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 58 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3193 การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 58 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3189 การดำเนินการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 58 วัน)
1 ก.ค. 2559 บร0023.3/ว3176 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 58 วัน)