วันที่ เลขที่ เรื่อง
10 มี.ค. 2560 บร0023.1/ว1125 โครงการฝึกอบรม "การบริหารหนังสือราชการและการทำลายเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
10 มี.ค. 2560 บร0023.1/ว1124 โครงการฝึกอบรม "การบริหารหนังสือราชการและการทำลายเอกสารของ อปท." ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
10 มี.ค. 2560 บร0023.1/ว1121 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
10 มี.ค. 2560 บร0023.1/ว1120 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
10 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1119 ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
10 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1105 รายงานผลการจัดทำคู่เมืองสำหรับประชานชนฯ (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
10 มี.ค. 2560 บร0023.2/ว1102 มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 45 วัน)
9 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว1092 การจัดทำตัวชี้วัดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเองฯ (ประกาศมาแล้ว 46 วัน)
8 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว1065 การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 47 วัน)
8 มี.ค. 2560 บร0023.5/4219 การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 47 วัน)
8 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว909 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 47 วัน)
7 มี.ค. 2560 บร 0023.3/ว1071 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 48 วัน)
7 มี.ค. 2560 บร 0023.3/ว1070 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 48 วัน)
7 มี.ค. 2560 บร0023.2/ว1057 เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 48 วัน)
7 มี.ค. 2560 บร0023.2/ว1056 แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (ประกาศมาแล้ว 48 วัน)
7 มี.ค. 2560 บร0023.2/ว1039 ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web conference (ประกาศมาแล้ว 48 วัน)
6 มี.ค. 2560 บร 0023.3/ว1027 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 49 วัน)
6 มี.ค. 2560 บร 0023.3/ว1026 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ประกาศมาแล้ว 49 วัน)
6 มี.ค. 2560 บร0023.4/ว1015 ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหรท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 49 วัน)
3 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว987 การสนับสนุนวิทยากรและคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ (ประกาศมาแล้ว 52 วัน)
3 มี.ค. 2560 บร0023.2/ว986 การสำรวจตำแหน่งว่างของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 52 วัน)
1 มี.ค. 2560 บร 0023.3/ว946 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ระดับสนามสอบ (ประกาศมาแล้ว 54 วัน)
1 มี.ค. 2560 บร0023.5/3731 การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปี2560 (ประกาศมาแล้ว 54 วัน)
1 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว104 การส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 54 วัน)
28 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว913 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ประกาศมาแล้ว 55 วัน)
28 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว910 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (ประกาศมาแล้ว 55 วัน)
28 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว908 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (ประกาศมาแล้ว 55 วัน)
28 ก.พ. 2560 บร0023.5/3728 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 55 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว100 แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการอบรมสัมมนาการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (ประกาศมาแล้ว 61 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว99 แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการอบรมสัมมนาการเตรียมการประเมินคุณภาพฯ (ประกาศมาแล้ว 61 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว98 ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือที่สาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 61 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว97 ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือที่สาธารณะ (ประกาศมาแล้ว 61 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว96 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ประกาศมาแล้ว 61 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว95 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ประกาศมาแล้ว 61 วัน)
22 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว93 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ประกาศมาแล้ว 61 วัน)
21 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว792 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) (ประกาศมาแล้ว 62 วัน)
21 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว791 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) (ประกาศมาแล้ว 62 วัน)
20 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว789 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) (ประกาศมาแล้ว 63 วัน)
20 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว88 การจัดสอบวัดผลความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 63 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว769 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. (นายก อบจ.บุรีรัมย์ นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว767 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว766 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT) (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.2/ว762 การส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษฯ (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว760 การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว759 ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา (นายก อบจ.บุรีรัมย์ นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort