วันที่ เลขที่ เรื่อง
27 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1476 ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ฯ (ประกาศมาแล้ว 60 วัน)
27 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1475 ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ประกาศมาแล้ว 60 วัน)
24 มี.ค. 2560 บร0023.3/1451 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School:LSS) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 63 วัน)
24 มี.ค. 2560 บร0023.3/1450 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 63 วัน)
24 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว1448 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่และหน่วยงานดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 63 วัน)
23 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1428 หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 64 วัน)
23 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1425 ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ฯ (ประกาศมาแล้ว 64 วัน)
23 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1424 แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 (ประกาศมาแล้ว 64 วัน)
22 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว143 ตรวจสอบบ่อขยะจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ประกาศมาแล้ว 65 วัน)
22 มี.ค. 2560 บร0023.2/ว1305 การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่8/2560 (ประกาศมาแล้ว 65 วัน)
22 มี.ค. 2560 บร0023.5/1379 การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 65 วัน)
22 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว1365 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการส่งเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 65 วัน)
22 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1364 ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน)
22 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว1378 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน)
22 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว1375 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ (ประกาศมาแล้ว 65 วัน)
22 มี.ค. 2560 บร0023.5/5166 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. (ประกาศมาแล้ว 65 วัน)
21 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว140 ขอแจ้งการโอนเงินค่าใบอนุญาตสุรา (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
21 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1364 ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
21 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1363 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
21 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1362 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
21 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1361 ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
21 มี.ค. 2560 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
21 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1356 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
21 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว142 ขอแจ้งการโอนเงินค่าใบอนุญาตสุรา (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
21 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1352 แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินการของส่วนราชการฯ (ประกาศมาแล้ว 66 วัน)
20 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1301 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 67 วัน)
15 มี.ค. 2560 บร0023.4/ว1256 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 72 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว133 ตัวชี้วัดฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว132 ตัวชี้วัดฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว131 การปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียน (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว130 การปรับปรุงข้อมูลจำนวนนักเรียน (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว128 ข้อตกลงการให้สินเชื่อสัวสดิการแก่บุคลากรกรมฯ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1215 การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1214 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติฯ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1213 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักฯ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1212 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักฯ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1209 มาตราเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1208 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาฯ (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.5/183 เร่งรัดการนำส่งเงินอุดหนุน"งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2560" (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
14 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว121 เร่งรัดการนำส่งเงินอุดหนุน"งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2560" (ประกาศมาแล้ว 73 วัน)
13 มี.ค. 2560 บร0023.4/ว1186 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 74 วัน)
13 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1180 แนวทางการควบคุมจำนวนประชากกรสุนัขและแมว (ประกาศมาแล้ว 74 วัน)
13 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว1175 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 74 วัน)
13 มี.ค. 2560 บร0023.2/ว1172 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ (ประกาศมาแล้ว 74 วัน)
10 มี.ค. 2560 บร0023.5/ว1164 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาฯ (ประกาศมาแล้ว 77 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort