วันที่ เลขที่ เรื่อง
17 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว766 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LCT) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.2/ว762 การส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษฯ (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว760 การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว759 ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา (นายก อบจ.บุรีรัมย์ นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว757 ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ที่เกี่ยวข้อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.2/3034 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด อปท. (นายอำเภอโนนดินแดง) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.2/ว726 การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอหกลับเข้ารับราชการ (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว79 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว80 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว78 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว77 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว118 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการเงินการคลังมืออาชีพยุคใหม่" (นายก อบจ.บุรีรัมย์ นายก ทม.บุรีรัมย์ นายก ทม.นางรอง และนายก ทม.ชุมเห็ด) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
17 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว117 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการเงินการคลังมืออาชีพยุคใหม่" (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 99 วัน)
14 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว82 ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 102 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว639 การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 106 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว640 การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 106 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.3/2672 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 106 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว72 ขอเชิญประชุมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 106 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.1/73 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6 (ประกาศมาแล้ว 106 วัน)
10 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว74 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 106 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว65 นิเทศและติดตามผลการบันทึกข้อมูลแผนสามปีในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการฯ (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว64 นิเทศและติดตามผลการบันทึกข้อมูลแผนสามปีในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการฯ (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว67 รายงานผลการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว66 รายงานผลการตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว68 การขับเคลื่อนและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว601 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว605 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.1/ว604 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.5/2496 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว64 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
9 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว63 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 107 วัน)
8 ก.พ. 2560 บร0023.5/;587 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ประกาศมาแล้ว 108 วัน)
8 ก.พ. 2560 บร0023.5/ว590 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท. e-LAAS (ประกาศมาแล้ว 108 วัน)
8 ก.พ. 2560 - การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 108 วัน)
8 ก.พ. 2560 - ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการระดับชำนาญการในสายงานนิติกร (วิชาชีพเฉพาะ) (ประกาศมาแล้ว 108 วัน)
8 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว576 ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 108 วัน)
8 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว575 ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 108 วัน)
8 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว61 การบันทึกข้อมูลจากการสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 108 วัน)
7 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2017 (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
7 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว559 การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มทิศชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2559 (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
7 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว560 การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
7 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว561 การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
7 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว562 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาหน่วยสันติภาพอเมริกา รุ่นที่ 130) (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
7 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว564 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
7 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว563 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort