วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว244 การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 96 วัน)
18 ม.ค. 2560 บร 0023.3/ว243 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 96 วัน)
17 ม.ค. 2560 บร0023.2/ว232 ขอความร่วมมือในการนำเสนอประวัติและผลงานของครูฯ (ประกาศมาแล้ว 97 วัน)
17 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว228 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (ประกาศมาแล้ว 97 วัน)
17 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว227 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (ประกาศมาแล้ว 97 วัน)
17 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว16 การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล (ประกาศมาแล้ว 97 วัน)
17 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว15 การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล (ประกาศมาแล้ว 97 วัน)
17 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว226 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (ประกาศมาแล้ว 97 วัน)
13 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว164 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์ฯ (ประกาศมาแล้ว 101 วัน)
13 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว155 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 101 วัน)
12 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว9 การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ (ประกาศมาแล้ว 102 วัน)
12 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว11 รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ (ประกาศมาแล้ว 102 วัน)
12 ม.ค. 2560 บร0023.5/497 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 102 วัน)
12 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว6 การประเมินค่างานเพื่อประกอบการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งฯ (ประกาศมาแล้ว 102 วัน)
12 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว138 ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ประกาศมาแล้ว 102 วัน)
11 ม.ค. 2560 บร0023.2/ว122 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ (ประกาศมาแล้ว 103 วัน)
11 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว118 การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 103 วัน)
11 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว120 คู่มือการบ้นทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรแลแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 103 วัน)
10 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว90 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 104 วัน)
10 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว89 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 104 วัน)
9 ม.ค. 2560 บร0023.5/282 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 105 วัน)
9 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว73 การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2559 (1 ตุลาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 105 วัน)
9 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว50 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษ๊สรรพสามิตประจำเดือนธันวาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 105 วัน)
9 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว49 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 105 วัน)
9 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว48 แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ประกาศมาแล้ว 105 วัน)
9 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว45 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 105 วัน)
6 ม.ค. 2560 บร0023.5/24144 ขอทำความตกลงในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 108 วัน)
6 ม.ค. 2560 บร0023.5/24145 ขอทำความตกลงในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2558 (ประกาศมาแล้ว 108 วัน)
5 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว5 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
5 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว4 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
5 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว3 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
4 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว10 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 2 จำนวน 3เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 110 วัน)
4 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว6244 การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) (ประกาศมาแล้ว 110 วัน)
4 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว6243 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 110 วัน)
30 ธ.ค. 2559 บร 0023.3/24258 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 115 วัน)
30 ธ.ค. 2559 บร 0023.3/24255 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการที่ อปท.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 115 วัน)
28 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6168 ขอความร่วมมือคัดเลือกครูในสังกัด อปท. เป็นครูอาสาสมัคร (ประกาศมาแล้ว 117 วัน)
28 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6187 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีฯ (ประกาศมาแล้ว 117 วัน)
28 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6189 การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ประธาน ก.ถ.) (ประกาศมาแล้ว 117 วัน)
28 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว592 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร(ท้องถิ่นอำเภอสตึก,ท้องถิ่นอำเภอห้วยราช) (ประกาศมาแล้ว 117 วัน)
28 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6179 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ประกาศมาแล้ว 117 วัน)
28 ธ.ค. 2559 บร0023.2/1282 การขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง (ประกาศมาแล้ว 117 วัน)
27 ธ.ค. 2559 บร0023.2/ว6162 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 118 วัน)
27 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว591 รายงานข้อมูลโครงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 118 วัน)
23 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6125 การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 122 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort