วันที่ เลขที่ เรื่อง
6 ก.พ. 2560 บร0023.2/ว542 เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศููนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
6 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว540 แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
6 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว539 แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
6 ก.พ. 2560 บร0023.4/ว40 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (ประกาศมาแล้ว 109 วัน)
2 ก.พ. 2560 บร0023.3/ว57 สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 113 วัน)
31 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว53 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการบริหารงานบุคลากรครูกับบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 115 วัน)
31 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว51 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาการเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการบริหารงานบุคลากรครูกับบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 115 วัน)
30 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว425 เร่งรัด อปท.ให้สมัครเข้าร่วมสนองฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ประกาศมาแล้ว 116 วัน)
30 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว424 ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวฯ (ประกาศมาแล้ว 116 วัน)
30 ม.ค. 2560 บร0023.1/46 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ (ประกาศมาแล้ว 116 วัน)
30 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว47 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ (ประกาศมาแล้ว 116 วัน)
27 ม.ค. 2560 บร0023.1/68 ขออนุญาตให้ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 119 วัน)
27 ม.ค. 2560 บร0023.1/67 ขออนุญาตให้ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการฯ (ประกาศมาแล้ว 119 วัน)
27 ม.ค. 2560 บร0023.2/ว45 ขอความอนุเคระห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 119 วัน)
27 ม.ค. 2560 บร0023.2/ว44 ขอความอนุเคระห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 119 วัน)
26 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว360 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ (ประกาศมาแล้ว 120 วัน)
25 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว362 ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 121 วัน)
25 ม.ค. 2560 บร 0023.3/ว363 แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-4 (ประกาศมาแล้ว 121 วัน)
25 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว355 ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 121 วัน)
25 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว353 ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 121 วัน)
25 ม.ค. 2560 บร0023.2/ว352 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ (ประกาศมาแล้ว 121 วัน)
25 ม.ค. 2560 บร0023.2/ว350 มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 121 วัน)
25 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว35 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางฯ (ประกาศมาแล้ว 121 วัน)
25 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว37 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ (ประกาศมาแล้ว 121 วัน)
25 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว36 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ (ประกาศมาแล้ว 121 วัน)
24 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว30 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ประกาศมาแล้ว 122 วัน)
24 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว29 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ประกาศมาแล้ว 122 วัน)
24 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว28 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ประกาศมาแล้ว 122 วัน)
23 ม.ค. 2560 บร0023.3/27 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 123 วัน)
23 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว26 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 (ประกาศมาแล้ว 123 วัน)
23 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว25 สรุปประเด็นสาระสำคัญการประชุมประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 123 วัน)
23 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว305 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ฯ (ประกาศมาแล้ว 123 วัน)
23 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว301 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ฯ (ประกาศมาแล้ว 123 วัน)
23 ม.ค. 2560 บร0023.1/299 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ (ประกาศมาแล้ว 123 วัน)
23 ม.ค. 2560 บร0023.1/ว298 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ (ประกาศมาแล้ว 123 วัน)
20 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว287 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (ประกาศมาแล้ว 126 วัน)
20 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว286 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (ประกาศมาแล้ว 126 วัน)
20 ม.ค. 2560 บร0023.2/ว283 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (ประกาศมาแล้ว 126 วัน)
20 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว248 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและการติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 126 วัน)
19 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว273 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
19 ม.ค. 2560 บร0023.2/1042 หารือคุณวุฒิการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
19 ม.ค. 2560 บร0023.2/1041 หารือคุณวุฒิการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
19 ม.ค. 2560 บร0023.3/ว272 แนวทางดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติฯ (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
19 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว242 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
19 ม.ค. 2560 บร0023.5/ว241 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort