วันที่ เลขที่ เรื่อง
23 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6127 โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 11 พ.ศ 2560 (ประกาศมาแล้ว 124 วัน)
23 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6126 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (ประกาศมาแล้ว 124 วัน)
23 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6214 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ิอโครงการอาหารกลางวัน ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 124 วัน)
23 ธ.ค. 2559 บร0023.3/1269 จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับประเด็นสถานะทางกฏหมายของสถานบันขงจื่อ (ประกาศมาแล้ว 124 วัน)
22 ธ.ค. 2559 บร0023.5/23563 รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 125 วัน)
22 ธ.ค. 2559 บร0023.5/23566 รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 125 วัน)
22 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6082 การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 125 วัน)
22 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว6080 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและโครงการคัดเลือกครูดีเด่น (ประกาศมาแล้ว 125 วัน)
20 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว585 ขอความร่วมมือประสาน อปท. ประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
20 ธ.ค. 2559 บร0023.2/ว6030 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
16 ธ.ค. 2559 บร 0023.3/ว5975 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 131 วัน)
15 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5943 การประชุมเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการฯ (ประกาศมาแล้ว 132 วัน)
15 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5340 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"(เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 132 วัน)
15 ธ.ค. 2559 บร0023.1/ว5948 โครงการอบรมการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 132 วัน)
15 ธ.ค. 2559 บร0023.2/ว5950 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (ประกาศมาแล้ว 132 วัน)
15 ธ.ค. 2559 บร0023.3/23025 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School:LSS)" (ประกาศมาแล้ว 132 วัน)
9 ธ.ค. 2559 บร0023.1/ว575 สำรวจรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ (ประกาศมาแล้ว 138 วัน)
9 ธ.ค. 2559 บร0023.1/ว574 สำรวจรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ (ประกาศมาแล้ว 138 วัน)
9 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5869 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 138 วัน)
9 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5843 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (ประกาศมาแล้ว 138 วัน)
8 ธ.ค. 2559 บร0023.1/ว5849 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 139 วัน)
8 ธ.ค. 2559 บร0023.2/ว5847 การคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีครัมย์ (ประกาศมาแล้ว 139 วัน)
8 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5844 ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 139 วัน)
8 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว571 ข้อมูลการทำความตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 139 วัน)
8 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว570 ข้อมูลการทำความตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 139 วัน)
8 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5839 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงาสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 139 วัน)
8 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5812 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 139 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.2/22631 การแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 (ประกาศมาแล้ว 140 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5811 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 140 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5810 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2559 (ประกาศมาแล้ว 140 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5813 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 140 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5803 การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 140 วัน)
7 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5800 การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 140 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.2/ว5785 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโสฯ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.5/22490 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 141 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5380 การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง "1ตำบล1แหล่งกักเก็บน้ำ" (ประกาศมาแล้ว 141 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5782 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 141 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5781 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 141 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.3/22471 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน)
6 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว564 การส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 141 วัน)
2 ธ.ค. 2559 บร0023.5/ว5753 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจราชการในหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 145 วัน)
1 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5731 โครงการ"บ้านเวียงป่าเป้า..ปลอดภัยจากอัคคีภัย" (ประกาศมาแล้ว 146 วัน)
1 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5732 การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 146 วัน)
1 ธ.ค. 2559 บร0023.3/ว5734 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 146 วัน)
29 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว555 การลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม U-report (ประกาศมาแล้ว 148 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort