วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว554 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School:LSS)" (ประกาศมาแล้ว 148 วัน)
29 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว554 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School:LSS)" (ประกาศมาแล้ว 148 วัน)
28 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5615 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (ประกาศมาแล้ว 149 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว553 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 152 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5627 แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 152 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5628 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 152 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5630 การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 152 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5632 การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 152 วัน)
25 พ.ย. 2559 บร0023.4/ว552 แจ้งรายรหัสผู้ใช้งานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับรหัส (ประกาศมาแล้ว 152 วัน)
24 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว548 การจัดประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับประถมฯ (ประกาศมาแล้ว 153 วัน)
24 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว549 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 153 วัน)
24 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว551 ขอรับความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมสร้างตุณธรรม จริยธรรมฯ (ประกาศมาแล้ว 153 วัน)
24 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว550 ขอรับความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมสร้างตุณธรรม จริยธรรมฯ (ประกาศมาแล้ว 153 วัน)
23 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5581 การคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 154 วัน)
23 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5582 การคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 154 วัน)
23 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5566 การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา (ประกาศมาแล้ว 154 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.2/21709 แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5561 กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5559 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี2560 (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว545 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว544 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว543 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5547 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5546 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5545 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5544 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก งวดเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5542 มาตรการเยียวยา สำหรับผู้ดำรงตตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุติปริญญาตรีอื่นที่มิใช่ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.ว.ค.)หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือวุฒิบัตรวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองรายวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาชีพครุ (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว5540 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว5539 โครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านกฏหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5531 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
22 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5532 แต่งตั้งผู้มีความรูู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)ตรวจสอบโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 155 วัน)
18 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว540 การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 159 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5479 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5478 แต่งตั้งวิศวกรโยธาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว538 รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี" (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5473 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5463 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว5471 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว5470 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5474 การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5475 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5468 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5466 แต่งตั้งวิศวกรโยธาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5467 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
17 พ.ย. 2559 เครื่องราช ี่ี่รายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2559 จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 160 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort