วันที่ เลขที่ เรื่อง
16 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5438 โครงการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 126 วัน)
16 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5436 โครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนูน้อยอ่านออกเขียนคล่อง) (ประกาศมาแล้ว 126 วัน)
16 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5434 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประกาศมาแล้ว 126 วัน)
15 พ.ย. 2559 บร0023.3/1141 ขอความร่วมมือคัดเลือกครูปฐมวัย EF(Executive Function) เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
15 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5403 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติชี้แจงหลักสูตรศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาฯ (ประกาศมาแล้ว 127 วัน)
14 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5381 การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (ประกาศมาแล้ว 128 วัน)
14 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5382 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 128 วัน)
14 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5374 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และ รายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน)
14 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5375 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout Jamboree) (ประกาศมาแล้ว 128 วัน)
14 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5358 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน)
14 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว531 การจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน)
14 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว532 การจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 128 วัน)
11 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5354 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 131 วัน)
11 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5343 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคสนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 (ประกาศมาแล้ว 131 วัน)
11 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว1132 ขอเชิญเข้ารับการสัมมนา "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางและเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวิธีการงบประมาณทางการศึกษาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 131 วัน)
10 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5317 ขอเชิญเข้ารับการสัมมนา "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางและเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวิธีการงบประมาณทางการศึกษาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน)
10 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5315 แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน)
10 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5314 แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน)
10 พ.ย. 2559 บร0023.5/20862 รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 132 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว5281 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.1/ว5280 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5276 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5275 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5278 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5268 ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5272 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5271 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5270 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม -ธันวาคม 2559) (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5267 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5266 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5265 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5263 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
9 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5264 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 133 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว526 ภารกิจ และหน้าที่ของ อปท. (โรคพิษสุนัขบ้า) (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว525 ภารกิจ และหน้าที่ของ อปท. (โรคพิษสุนัขบ้า) (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.5/1114 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.5/20648 รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.5/20646 รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.5/20573 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.5/20570 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.5/20571 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว522 การสำรวจสถานะปัจจุบันและการดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปา (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
8 พ.ย. 2559 บร0023.2/ว5101 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 1 ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 134 วัน)
7 พ.ย. 2559 บร0023.3/ว5228 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 135 วัน)
7 พ.ย. 2559 บร0023.5/ว5222 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 135 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort