เทศบาล
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2    12/11/2557
พนักงานตรวจโรคสัตว์    02/12/2556
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  17/06/2556
นักบริหารงานการคลัง  17/06/2556
นักบริหารงานการเกษตร  17/06/2556
นักบริหารการศึกษา  17/06/2556
นักบริหารงานช่าง  17/06/2556
นักบริหารงานทั่วไป  17/06/2556
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  17/06/2556
นักบริหารงานสาธารณสุข  17/06/2556
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  17/06/2556
เจ้าหน้าที่การประปา  17/06/2556
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  17/06/2556
เจ้าหน้าที่เทศกิจ  17/06/2556
เจ้าหน้าที่ธุรการ  17/06/2556
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  17/06/2556
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  17/06/2556
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  17/06/2556
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  17/06/2556
เจ้าหน้าที่พัสดุ  17/06/2556
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort