ระบบข้อมูลกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) http://info.dla.go.th/
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan) http://e-plan.dla.go.th
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) http://sis.dla.go.th/index.jsp
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) http://ccis.dla.go.th/
  ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. http://welfare.dla.go.th/
  ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) http://www.laas.go.th/
  ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง (ele) http://ele.dla.go.th
   
   
   
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort