{#AddEmoticons0425} สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ {#AddEmoticons0425}
 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 
วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์
          "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม"
 
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
          "เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไก ในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน"
 
วิสัยทัศน์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ (Vision)
          "เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล"
 
พันธกิจ
     1.พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
     2.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
     3.บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
     4.พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
     5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถส่งมอบบริการสาะารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน
 
ยุทธศาสตร์
1.สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
     1.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร
     1.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ
     1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
     1.4 ส่งเสริมด้านการตลาด
2.บ้านเมืองน่าอยู่
     2.1 การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ
     2.2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี
     2.3 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     2.4 ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. การท่องเที่ยว
     3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     3.2 พัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
     3.3 พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์
         1. การยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีสมรรถนะสูง
         2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort